article image

27 apr, 2023

Oana Vasiliu

Ghid explicativ despre cum poți deveni prosumator.

Prosumatorii pot fi atât persoane fizice, cât și persoane juridice, care consumă energie din rețeaua electrică, dar aleg și să producă și să livreze surplusul de energie produsă în locație prin surse regenerabile, cel mai adesea prin soluții de tip panouri fotovoltaice, cu o putere maximă instalată de 400 kW per loc de consum.

Descoperă în 11 pași care sunt avantajele unui prosumator

Noțiunea de prosumator a apărut relativ recent în limbajul de specialitate, termenul fiind atribuit lui Alvin Toffler încă din 1980, când a explicat în cartea sa, „The Third Wave”, cum oamenii își vor produce propriile servicii și bunuri, aceasta fiind principala caracteristică a erei post-industriale. Autorul a combinat ideea de „producător” de energie cu cea de „consumator” de energie, rezultând astfel cuvântul „prosumator”, adică acei consumatori care produc și consumă în același timp.

Termenul este cel mai des folosit în industria energiei verzi, când prin „prosumator” înțelegem un consumator care are propria energie electrică, iar energia extra, o vinde în rețeaua clasică. Totodată, dacă aceștia nu produc suficientă energie electrică, pot cumpăra din rețeaua clasică, fiind astfel și producători, și consumatori în același timp.

Prosumatorii pot fi atât persoane fizice, cât și persoane juridice, care consumă energie din rețeaua electrică, dar aleg și să producă și să livreze surplusul de energie produsă în locație prin surse regenerabile, cel mai adesea prin soluții de tip panouri fotovoltaice, cu o putere maximă instalată de 400 kW per loc de consum.

În acest articol, veți descoperi un ghid explicativ despre cum poți deveni prosumator. 

Cum devin prosumator

Pentru a deveni prosumator, este nevoie de un contract cu unul dintre furnizorii de energie electrică agreați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Conform ANRE, operatorii de distribuție au atribuții în ceea ce privește racordarea la rețeaua electrică, certificarea calitatăţii de prosumator, măsurarea energiei electrice consumate/injectate din/în reţea și transmiterea informațiilor către furnizor în vederea facturării energiei electrice.

După cum menționam în introducere, prosumatorii sunt, în același timp, consumatori și producători de energie electrică, care dețin unități de producție descentralizată (DPU) conectate la rețea, cu două tipuri de schimb cu rețeaua: consumă din sistem atunci când producția proprie este insuficientă pentru necesarul casnic, dar și oferă energie în sistem când există un surplus.

Măsurarea cantității de energie consumată din rețea și a celei furnizate în rețea se realizează prin intermediul unui contor cu dublu sens. Acest contor este în responsabilitatea furnizorului de electricitate cu care s-a încheiat contractul pentru a fi schimbat.

Fiecare prosumator rezidențial va oferi surplusul de energie electrică rețelei, care ulterior va scădea suma datorată din valoarea facturilor următoare, folosind energia produsă anterior, realizându-se practic un schimb.

Pașii care trebuie urmați pentru a deveni prosumator:

 1. Etapa de documentare și informare. Oricine poate solicita, printr-o cerere adresată operatorului de rețea, informații referitoare la condițiile și posibilitățile de racordare la rețea a unui loc de consum și/sau de producție, furnizând datele caracteristice ale acestuia. Informațiile sunt reglementate de către ANRE, iar operatorul de rețea este obligat să transmită informațiile generale și informațiile specificate la art. 10 alin (2) din Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Depunerea cererii de racordare în vederea obținerii avizului tehnic de racordare. Cererea de racordare trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute la art. 1 alin. 13 din Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare; documentația anexată la cererea de racordare cuprinde, în funcție de categoria de utilizator, documentele specificate la art. 13 alin. 14 alin (1) din Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Operatorul de rețea stabilește racordarea la soluția de rețea și emite avizul tehnic de racordare, sub forma unei oferte de racordare.
 4. Încheierea unui contract de racordare între operatorul de rețea și utilizatorul, viitor prosumator.
 5. Cu ajutorul operatorului de rețea se realizează, în termenii și condițiile prevăzute în contractul de racordare, lucrările de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a sistemului de racordare, care cuprinde:
  1. proiectarea sistemului de racordare;
  2. obținerea autorizației de construcție pentru instalația de racordare;
  3. construcția și punerea în funcțiune a sistemului de racordare;
  4. efectuarea lucrărilor de consolidare necesare în instalațiile din amonte, dacă este cazul;
  5. alimentarea cu energie a instalației pentru utilizarea probelor, dacă este cazul;
  6. verificarea conformității cu cerințele legislației secundare privind statutul de prosumator.
 6. După pașii de mai sus, se eliberează certificatul de racordare a locului de consum și de producție din partea operatorului de rețea, cu mențiunea că este certificată calitatea de consumator.
 7. Efectuarea unei probe a instalației, conform art. 9 din Regulamentul aprobat de președintele ANRE, Ordinul nr. 59/2013.
 8. Ulterior, se face o solicitare către furnizorul de energie electrică cu care prosumatorul a încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, de a vinde energia electrică produsă, având calitatea de prosumator.
 9. Proiectul de vânzare-cumpărare, reglementat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018, trebuie semnat, în termen de 10 zile de la solicitare (art. 4 alin. (1) din Ordinul nr. 227/2018 al președintelui ANRE, și se transmite de către furnizorul de energie electrică.
 10. Încheierea propriu-zisă a contractului de vânzare-cumpărare între prosumator și furnizorul de energie electrică.

Tipuri de prosumatori

În acest moment, pe piață există diferite tipuri de prosumatori, iar cele mai cunoscute sunt:

 • prosumatori rezidențiali, care produc energie electrică acasă, în special prin intermediul panourilor solare fotovoltaice de pe acoperișurile lor,
 • cooperative energetice, din care fac parte persoane fizice sau asociații de locuințe,
 • prosumatori comerciali, a căror activitate principală nu este producția de energie electrică
 • instituții publice, precum școlile sau spitalele, care datorită suprafeței mari a clădirilor, pot prin panouri fotovoltaice să acopere necesarul de energie.

Ce legislație este în vigoare pentru prosumator

În acest moment, informațiile legislative privind calitatea de prosumator se regăsesc în următoarele instanțe:

 • Legea nr. 220/2008, disponibilă aici.
 • Legea nr. 123/2012, art. 73, disponibilă aici.
 • Ghidul prosumatorului cu capacitate de cel mult 400kW pe loc de consum, realizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), disponibil aici.
 • Ord. 95/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor. Data 29.06.2022 MO 661/01.07.2022, disponibil aici
 • Informații privind conformitatea tehnică a echipamentelor din instalațiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, deținute de prosumatori se regăsesc aici.

Toate modificările privind prosumatorii sunt updatate în timp real pe website-ul ANRE, aici.

 

ghid-prosumator.jpg

 

Ce acte sunt necesare pentru a deveni prosumator

 

ghid-prosumator-pas-1.jpg

 

Dosar de prosumator: Certificat de urbanism – Primărie (pasul 1)

Legea 117/2019 a eliminat necesitatea autorizației de construire pentru montarea panourilor fotovoltaice, însă excepția se aplică doar pentru montarea panourilor pe acoperișul clădirilor, pentru montarea la sol este încă necesară obținerea autorizației.

În cazul în care se aplică excepția este necesară înștiințarea autorităţilor administraţiei publice locale. Viitorul prosumator trebuie să meargă la primărie, să depună o adresă în care să descrie proiectul pe care vrea să îl realizeze și să ofere datele tehnice.

 

ghid-prosumator-pas-2.jpg

 

Dosar de prosumator: Stabilirea soluției de racordare – Distribuitor (pasul 2)

Documente necesare:

 • Fișă/Studiu de soluție elaborat(ă) de distribuitor, 1 exemplar, în original;
 • Proiect electric avizat de către distribuitor, elaborat de un electrician autorizat ANRE, 1 exemplar, în copie.

 

ghid-prosumator-pas-3.jpg

 

Dosar de prosumator: Aviz tehnic de racordare – Distribuitor (pasul 3)

Dosarul de prosumator cuprinde:

 • Actul de identitate pentru persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
 • Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie; (în cazul spaţiilor închiriate, este necesar şi acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice).

Documente de la distribuitor:

 • Avizul de amplasament/acord unic, în copie;
 • Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică, dacă a fost elaborat, în original;
 • Avizul tehnic de racordare obţinut anterior/certificatul de racordare în copie, când se solicită modificări la un loc de producere/consum existent;
 • Cerere de prosumator și/sau chestionare (diferită în funcție de distribuitor).

Documente de la electrician autorizat ANRE:

 • Datele tehnice şi energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului.

 

ghid-prosumator-pas-4.jpg

 

Dosar de prosumator: Contract de racordare – Distribuitor (pasul 4)

Documentația de la distribuitor:

 • cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de către distribuitor cu un anumit proiectant/ constructor;
 • copie a avizului tehnic de racordare;
 • acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului/ proprietarilor terenului pentru încheierea unei convenții cu operatorul de rețea având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare.

Documentația prosumatorului:

 • Copia actului de identitate
 • copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, dacă este cazul.

 

ghid-prosumator-pas-5.jpg

 

Dosar de prosumator: Contract de execuție – Distribuitor / Instalator (pasul 5)

Documentația de la distribuitor:

 • Avizul tehnic de racordare, 1 copie;
 • Contractul de racordare, 1 copie.

Documentația de la un electrician autorizat ANRE:

 • Proiectul electric autorizat de către distribuitor, în original.

 

ghid-prosumator-pas-6.jpg

 

Dosar de prosumator: Punere sub tensiune de probă – Distribuitor (pasul 6)

După recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare, la solicitarea utilizatorului însoțită de documentația completă, operatorul de rețea pune sub tensiune cu caracter provizoriu, pentru perioada de probe, instalațiile electrice ale utilizatorului.

Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, utilizatorul adresează operatorului de rețea o cerere însoțită de următoarele documente:

Documentația de la un electrician autorizat ANRE:

 • Dosarul instalației de utilizare, mai puțin documentele care atestă realizarea unor probe/încercări/ teste care se fac cu tensiune din rețeaua operatorului;
 • Datele tehnice menționate în procedurile elaborate de operatorul de transport și de sistem și avizate de autoritatea competentă.

Documentația de la distribuitor și/sau electrician autorizat ANRE:

 • Graficul de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare și a receptoarelor/generatoarelor;
 • Raportul privind stadiul lucrărilor de integrare a capacității energetice în sistemele de monitorizare ale operatorului de transport și de sistem și/sau ale operatorului de distribuție.

Documentația de la furnizor este nevoie de:

 • Contractul de furnizare de energie electrică și, dacă este necesar conform reglementărilor în vigoare, contractul pentru transportul sau distribuția energiei electrice, încheiate pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare și a receptoarelor/generatoarelor, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare.

 

ghid-prosumator-pas-7.jpg

 

Dosar de prosumator: Certificat de racordare – Distribuitor (pasul 7)

Documentație de la executant:

 • declarația prin care se confirmă respectarea cerințelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalației de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condițiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia și cu îndeplinirea condițiilor care permit punerea ei sub tensiune;

Documentația de la distribuitor și/sau instalator autorizat ANRE:

 • documentele care confirmă efectuarea verificărilor/ probelor/ încercărilor/ testelor conform normelor în vigoare.

Documentația de la un electrician autorizat ANRE:

 • schemă monofilară a instalației de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel puțin la nivel de interfață cu instalația de racordare, stația de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora;
 • schema de racordare la rețeaua de utilizare a surselor proprii, avizată de operatorul de rețea, dacă există surse proprii.

 

ghid-prosumator-pas-8.jpg

 

Dosar de prosumator: Contract de vânzare-cumpărare de energie (de la furnizor) – Furnizor (pasul 8)

Documente necesare:

 • Certificat de racordare, obținut de la distribuitor, în copie.

 

ghid-prosumator-pas-9.jpg

 

Dosar de prosumator: Punerea sub tensiune finală – Furnizor / Distribuitor (pasul 9)

Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice ale utilizatorilor se face, în termen de 10 zile, de către operatorul de rețea după emiterea certificatului de racordare şi încheierea de către utilizator a contractului pentru transportul, distribuția şi/ sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor în vigoare

Documente necesare:

 • Contract de vânzare-cumpărare, în copie, obținut de la furnizor;
 • Certificat de racordare, în copie, obținut de la distribuitor.

Procesul de montare a panourilor fotovoltaice poate dura câteva luni, iar costul poate varia în funcție de autorizațiile și avizele specificate, un cost mediu situându-se în jurul valorii de 2.000 de lei. Schimbarea contorului este suportată de operatorul de distribuție, se mai arată în document.

Cum arată un sistem fotovoltaic pentru un prosumator

Prosumatorii pot achiziționa un sistem fotovoltaic on grid sau un sistem fotovoltaic hibrid.

 • un sistem fotovoltaic on grid înseamnă: panouri fotovoltaice, structura de susținere a panourilor, un invertor on-grid, cabluri electrice și contorul cu dublu sens;
 • un sistem fotovoltaic hibrid înseamnă panouri fotovoltaice, o structura de susținere a panourilor, acumulator sau o baterie de acumulatori, pentru stocarea surplusului de energie produsă, un invertor hibrid, care funcționează sincronizat cu rețeaua și poate încărca acumulatorii, un controler pentru încărcarea bateriilor, cabluri electrice și un contor cu dublu sens.

Ce este un contor prosumator

Măsurarea cantității de energie consumată din rețea și a celei furnizate în rețea se realizează prin intermediul unui contor cu dublu sens sau contor prosumator. Acest contor este în responsabilitatea furnizorului de electricitate cu care s-a încheiat contractul pentru a fi schimbat, după finalizarea completă a documentației privind transformarea unei locații în prosumator.

Cât costă să devii prosumator

În prezent, pentru a stimula dezvoltarea panourilor fotovoltaice, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) acordă stimulente de finanțare pentru beneficiari, în limita a 20.000 de lei prin programul CASA VERDE FOTOVOLTAICE.

Cheltuielile eligibile pentru a beneficia de finanțarea AFM sunt achiziționarea panourilor, a invertorului, a materialelor de conectare, a structurii de instalare a sistemului și a tabloului de putere, a modulului de comunicare și a contorului inteligent.

În funcție de suprafața disponibilă, proiectele pot varia ca preț final, de aceea este nevoie de expertiza unei echipe tehnice, pe care o puteți solicita gratuit la Charger.ro, aici.

Avantajele unui prosumator

Prosumatorii au o serie de facilități, după cum urmează:

● pot vinde energia electrică (produsă și livrată în rețeaua electrică) furnizorilor de energie electrică cu care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice

● furnizorii de energie electrică sunt obligați, la cererea prosumatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice, să achiziționeze energia electrică produsă și livrată

● prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu o putere instalată de până la 400 kW per punct de consum, beneficiază de serviciul de reglare de la furnizorul de energie electrică cu care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice. Acest serviciu presupune o decontare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea

● prosumatorii care sunt persoane fizice sunt scutiți de obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul propriu

● prosumatorii care sunt persoane fizice sunt scutiți/eliberați de toate obligațiile fiscale aferente cantității de energie electrică produsă și utilizată pentru autoconsum sau vândută.

Conform ANRE, prosumatorii persoane fizice care deţin instalaţii de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum au următoarele drepturi stabilite de Codul fiscal (Legea nr. 227/2015):

 • sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 60 punctul 6;
 • nu au obligația să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 122 alin 4 lit. j);
 • sunt exceptaţi de la plata contribuțiilor de asigurări sociale la sistemul public de pensii pentru veniturile provenite din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice conform art. 137 alin. (1) lit. b);
 • sunt scutiţi de obligaţia emiterii facturii pentru livrările de energie electrică către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 319 alin. (10) lit. d);
 • nu ţin evidenţe pentru livrările de energie electrică efectuate către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 321 alin. (1^1).

Diferența dintre prosumator și producător de energie electrică

Diferența dintre prosumator și producător de energie electrică se regăsește astfel:

 • Fluxul de producție/consum - prosumatorul consumă și produce, în timp ce producătorul doar produce și livrează/vinde către consumatorul final
 • Capacitatea de producție – prosumatorul poate deține și utiliza echipamente cu o putere instalată mai mică de 400 kW pe locul de consum, în timp ce orice producător are o putere instalată mult mai mare de 400 kW.

Și Consiliul Europei încurajează prosumatorii, prin Directiva CE 2016b care stabilește mecanisme de garantare a dreptului consumatorilor individuali (persoane fizice sau juridice) și a comunităților locale de a deveni prosumatori și de a fi remunerați pentru energia livrată în rețea.

Cum funcționează compensarea cantitativă a energiei în cazul unui prosumator

Din mai 2022, pentru prosumatori este o nouă formulă de compensare a energiei, reglementată prin OUG 143/28/2021 și de ordinul ANRE 15/23.02.2022 privind Metodologia de aplicare.

Practic, prosumatorii pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică cu care au încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, iar compensarea cantitativă/regularizarea financiară este oferită la cerere.

 • Compensarea cantitativă este destinată prosumatorilor cu putere instalată de până la 200 kW;
 • Regularizarea financiară este destinată celor cu putere instalată între 200 și 400 kW.

Metodologia prevede modul de calcul ce trebuie folosit de furnizorii de energie electrică astfel:

 • la solicitarea prosumatorilor cu până la 200 kW pe loc de consum, furnizorii sunt obligați să realizeze o factură de compensare cantitativă între energia electrică produsă și livrată în rețea și cea consumată și să reporteze diferența de energie dacă energia produsă este mai mare cantitativ decât energia consumată
 • dacă un prosumator a livrat într-o lună în rețea mai mult decât a consumat în aceeași lună, surplusul va apărea ulterior pe facturile acestuia, calculat la același preț cu cel facturat de furnizor la momentul când prosumatorul a produs și livrat în rețea energia respectivă
 • prosumatorii pot utiliza cantitatea de energie electrică reportată pe o perioadă de maxim 24 de luni de la data facturării. Dacă după 24 de luni consumatorul încă mai are surplus neconsumat, acesta îi va fi plătit de furnizor, la același preț al energiei active
 • furnizorii sunt obligați să folosească, în metodologia de calcul, același preț cu al energiei electrice active; la aceasta se pot adăuga și alte componente de cost/calcul: costul dezechilibrelor din sistem, transportul, distribuția, cogenerarea, acciza Certificatelor verzi etc.

Compensarea cantitativă poate fi acordată, conform Metodologiei, până la 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor şi acţiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Naţional de Energie şi Schimbări Climatice. Ulterior, prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă în condiţiile prevăzute pentru prosumatorii cu capacităţi instalate între 200 kW şi 400 kW pe loc de consum.

 

calcul-productie-medie-de-energie-prosumator.jpg

 

Cum pot finanța achiziția unui sistem fotovoltaic

Statul român oferă, prin Administrația Fondului de Mediu, programul CASA VERDE FOTOVOLTAICE, care înseamnă un sprijin financiar de 20.000 de lei, doar pentru adresa din cartea de identitate a solicitantului. Programul începe pe 5 mai 2023, iar înscrierile în program se vor face pe fiecare regiune în parte.

Totodată, există mai multe bănci prin care se poate obține finanțarea unui sistem fotovoltaic, însă trebuie să luați în considerare faptul că în funcție de suprafața disponibilă, proiectele pot varia ca preț final, de aceea este nevoie de expertiza unei echipe tehnice, pe care o puteți solicita gratuit la Charger.ro, aici.

Cu ajutorul echipei Charger.ro, puteți beneficia gratuit de o serie de facilități, dacă achiziționat panourile fotovoltaice din oferta noastră:

 • Asistență la completarea și depunerea dosarului de prosumator
 • Informații legate de puterea instalată (Kwp)
 • Energia electrică pe care o poți produce într-un an (Kwh)
 • Numărul de panouri fotovoltaice necesar (Watts)
 • Suprafața necesară proiectului de instalare a panourilor fotovoltaice (mp).

 

prosumator-contact.jpg

Distribuie

Energia verde, acum mai aprope de tine!
Abonează-te la newsletter-ul Charger.ro și fii la curent cu cele mai noi informații despre produsele noastre!

Cei care au investit în noi

Bravva
Autonom Ventures

Stații de încărcare

Sisteme fotovoltaice

Devino partener

Despre noi

Opțiuni de finanțare

Energy-pedia

Contact

Favorite

Cont